STATUT

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MORENA”

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

I.                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity
z 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), zwaną dalej: ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niniejszego statutu.

§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „MORENA”, zwana dalej ,,Spółdzielnią”.

 

§ 2

1.      Siedzibą Spółdzielni jest Kostrzyn nad Odrą.

2.      Spółdzielnia działa na terenie całego kraju.

3.      Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

 

§ 3

1.      Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych a także lokali o innym przeznaczeniu.

2.      Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych.

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności
w garażach wielostanowiskowych.

3) budowanie lub nabywanie budynków w celu  wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych  budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

3.      Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:

1)  zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub jej członków,

2) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,

3) kupno, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4) wynajem nieruchomości na własny rachunek,

5) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,

 

§ 4

1.   Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą  związaną z realizacją celu określonego w § 3 ust.1, a w szczególności:

1) działalność handlową i usługową,

2)  działalność inwestycyjną,

3) konserwacja, remonty urządzeń i instalacji,

4) produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

 

§ 5

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

                            

 

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

2.1. Członkostwo w Spółdzielni

§ 6

1.                 Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do czynności prawnych, albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przysługuje :

a/  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

b/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

c/ roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

d/ roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”

e/ prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącym

 

2.                 Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeśli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeśli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu.

 

3.                 Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.  

 

4.                 Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności. Właścicielowi, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest wówczas złożenie  deklaracji w formie pisemnej. Osoba która nabyła prawo odrębnej własności lokalu zachowuje członkostwo w Spółdzielni.

 

5.                 Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa własności należy do kilku osób , członkiem Spółdzielni może być wyłącznie jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych o członkostwie rozstrzyga sąd
w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd lub dokonania wyboru przez Spółdzielnię, osoby którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni.

 

§ 7

1)       Warunkiem przyjęcia właściciela lokalu w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się
o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, PESEL i NIP, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż  miejsce zamieszkania, imiona rodziców, w odniesieniu do osób prawnych -  nazwę, siedzibę, stwierdzenie o jaki lokal  ubiega się.  Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.

2)       Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania właściciela lokalu w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni.

3)       Przyjęcie właściciela lokalu w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.

4)       Skreślony.

5)       Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.

6)       W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Decyzja Rady Nadzorczej o odmowie przyjęcia w poczet członków jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 8

1.       Umowy określające kolejność przydziału mieszkania zawarte z członkami  na podstawie dotychczas obowiązującego statutu zachowują moc.

2.       Zmiany warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej, kategorii (wielkości) mieszkania, jakie członek chce uzyskać, zaistniałe po zawarciu umowy określającej kolejność przydziału nie mogą powodować zmiany jej numeru.

3.       Z osobą przyjętą w poczet członków na podstawie roszczenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia zawiera umowę zachowując numer umowy zawartej z byłym członkiem.

4.       Z osobą, której w wyniku podziału majątku wspólnego przypadła ekspektatywa ustanowienia prawa do lokalu, Spółdzielnia, po przyjęciu tej osoby w poczet członków, zawiera umowę nadając jej numer odpowiadający numerowi umowy zawartej z małżonkiem, który tę ekspektatywę utracił.

§ 9

1.      Skreślony

2.      Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie dotychczasowych umów określających kolejność przydziału, według  numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia do Spółdzielni.

3.      W kolejności ustalonej zgodnie z treścią pkt 2 członek ma prawo uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię, pod warunkiem, że
w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie podpisze umowę
o ustanowienie tego prawa.

4.      W kolejności ustalonej zgodnie z treścią pkt 2 członek ma prawo ubiegania się o ustanowienie na jego rzecz prawa do lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, pod warunkiem podpisania umowy
o budowę lokalu w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie.

5.      O możliwości i terminie zawarcia umów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 członek jest zawiadamiany na piśmie.

6.      Po bezskutecznym wyczerpaniu trybu przyznania prawa do lokalu członkom oczekującym określonego w pkt 3 i pkt 4, Spółdzielnia oferuje te prawa do lokali innym osobom spoza Spółdzielni. Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje w kolejności według daty złożenia wniosków

 

2. 2. Prawa członków

 

§ 10

1.      Członkowi Spółdzielni przysługuje w szczególności:

1)      czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,

2)      prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków
w sprawach związanych z jej działalnością;

3)      prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia  i zamieszczenia
w porządku obrad oznaczonych spraw,

4)      prawo do przeglądania w siedzibie Spółdzielni rejestru członków.

5)     prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych w sprawie między członkiem a Spółdzielnią.

6)      prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,

7)      prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu, do którego przysługuje mu lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu po spełnieniu wszelkich wymogów określonych ustawą i statutem;

8)      prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

2.      Członkowi przysługują również inne prawa przewidziane w ustawach lub
w niniejszym statucie.

 

2.3. Obowiązki członków

§ 11

Członek jest obowiązany:

1)      przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów.

2)      współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem efektywności jej działania,

3)      skreślony,

4)      wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany chyba, że ubiega się
o członkostwo jako współmałżonek członka,

5)      uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany w wypadku modernizacji budynku, w którym członkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,

6)      uiszczać terminowo wszelkie opłaty określone w ustawie i niniejszym statucie.

7)      uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

8)      zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

9)      skreślono

10)  zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,

11)  uzyskać zgodę Spółdzielni na zmianę sposobu korzystania z lokalu, przeznaczenia lokalu lub jego części

12)  przestrzegać Regulaminu Porządku Domowego,

13)  dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,

14)  niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

15)  udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,

16)  udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

17)  udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,

18)  pisemnie powiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu

19)  przestrzegać innych obowiązków określonych w ustawie lub statucie

20)nie ujawniać i nie przekazywać poufnych informacji i faktów osobom trzecim, o których  dowiedzą się od pracowników spółdzielni, za wyjątkiem tych które są powszechnie znane lub podane do publicznej wiadomości

 

 2.4. Ustanie członkostwa

§ 12

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:

    1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

    2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału  w tym prawie

    3)  zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie

    4)  zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie

    5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do         lokalu mieszkalnego

    6)  rozwiązania umowy o budowę lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu

    7)  w przypadkach określonych w art. 24¹ ust.1 oraz art.26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Jeżeli członkowi przysługuje w danej Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach Spółdzielni. Przepis ten stosuje się również do członka, który jest stroną umowy
o budowę lokalu lub lokali.

 

§ 13

1.       Członek Spółdzielni, będący właścicielem lokalu, może wystąpić ze Spółdzielni
w każdym  czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi. Oświadczenie
o wypowiedzeniu członkostwa powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

2.        Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następnego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.

3.        Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

 

§ 14

        Skreślony.

§ 15

        Skreślony.

§ 16

        Skreślony.

§ 17

       Skreślony.

§ 18

Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia,
w którym nastąpił zgon. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni skreśla się
z rejestru członków ze skutkiem od dnia ustania jej osobowości prawnej.

2.5.   Wpisowe, udziały

§ 19

Skreślony.

 

III. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 20

1.      Organami Spółdzielni są:

     1/ Walne Zgromadzenie

     2/ Rada Nadzorcza,

     3/ Zarząd,

2.      Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ustępie 1 pkt. 2,3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

3.      Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

4.      Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy nie jest możliwe obsadzenie wszystkich mandatów wskutek otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów, nie przeprowadza się następnej tury głosowania. Wybór na nie obsadzone mandaty następuje w drodze losowania spośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów. Losowanie przeprowadza Prezydium ostatniej części zebrania.

5.      Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

 

3.1Walne Zgromadzenie.

§ 21

1.      Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2.      Liczba członków Spółdzielni przekracza 500 osób, dlatego też Walne Zgromadzenie  zostaje podzielone na części.

3.      Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia. Powyższe zasady powinny być ustalone do końca lutego danego roku kalendarzowego. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie ustali powyższych zasad w określonym terminie obowiązują zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustalone w roku poprzednim.

§ 22

1.       Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

 

2.       Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych, oraz członkowie mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawicieli ustawowych , a  członkowie- osoby prawne   biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego pełnomocnika.

 

3.       Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów

4.       W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
i przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Członkowie zarządu, jeżeli nie są członkami Spółdzielni, uczestniczą
w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

5.       Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.           uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej,

2.           rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

3.           rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni, oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4.           podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

5.           podejmowanie uchwał w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

6.           podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także połączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

7.           rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,

8.           uchwalanie zmian Statutu,

9.           podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do Związku Rewizyjnego lub innych Organizacji Spółdzielczych, a także wystąpienia z nich,

10.       wybór delegatów na zjazd związku, organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona,

11.       uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

12.       wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

13.       skreślony.

14.       uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,

15.       podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

§ 24

1.       Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2.       Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

1)      Rady Nadzorczej;

2)      przynajmniej jednej dziesiątej członków.

3.       Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie
z podaniem celu jego zwołania.

4.       W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny,
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

§ 25

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 

§ 26

1.       Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w  § 25 statutu .

2.       Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

3.       Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana
w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących
w Walnym Zgromadzeniu. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości są podejmowane przez Walne Zgromadzenie bez względu na ilość uczestniczących w nim członków spółdzielni.

4.       Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych
w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

5.       Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa
w
ust. 4, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

6.       Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

7.       Członkowie mają prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

8.       Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym
i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał
i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni

§ 27

1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

2.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków organów.


§ 28

1.       Uchwały  Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2.       Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3.       Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4.       Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

5.       Jeżeli Zarząd wytacza powództwo Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

6.       Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały  bądź uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 29

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie, co najmniej: Przewodniczący, sekretarz, i dwóch asesorów. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 30

1.      Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i sekretarz.

2.      Protokóły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.

3.      Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

 

3.2. Rada Nadzorcza.

§ 31

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 32

 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu - siedmiu członków wybranych spośród członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym .
 2. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
 3. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą również wchodzić osoby będące pełnomocnikami Zarządu Spółdzielni oraz osoby pozostające
  z członkami Zarządu Spółdzielni bądź kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
 4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział
  w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu , bez względu na ilość posiedzeń w kwocie równej:

-          Przewodniczący R.N. – 75%

-          Członkowie Prezydium R.N. – 45%

-          Pozostali Członkowie R.N. – 35%

minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2002 Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

 

§ 33

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 34

1.      Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

2.      Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1)      odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,

2)      zrzeczenia się mandatu,

3)      ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 35

W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż minimalna liczba określona w § 32 na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady Nadzorczej – nowego członka Rady Nadzorczej.

§ 36

1.       Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

2.       W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.

3.       Pominięto.

4.       Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Morena”.

5.       W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.

6.       Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 37

1.      Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1)      uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej
i kulturalnej,

2)      nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b)dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich.

c)przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości, przejmowania do zarządzania nieruchomości nie stanowiących własności Spółdzielni oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,

5)      zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6)      rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7)      składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań zawierających
w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarcza dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.

9)      uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz komisji Rady Nadzorczej.

10)   wybór i odwołanie członków Zarządu,

11)   skreślony,

12)   podejmowanie uchwał w sprawie badania sprawozdania finansowego przez   biegłego rewidenta,

13)   upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań w zakresie najwyższej sumy zobowiązań, określonej przez Walne Zgromadzenie,

14)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach podjętych między członkiem a Spółdzielnią,

15)   uchwalanie regulaminów niezbędnych dla funkcjonowania Spółdzielni,

16)  podejmowanie uchwał w sprawie ustalania opłat zależnych od Spółdzielni za używanie lokali.

2.      Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3.      Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 38

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub
  w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 39

W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, oraz przedstawiciele Związku Rewizyjnego lub organizacji, do których Spółdzielnia należy.

§ 40

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej w skład, którego wchodzą: Przewodniczący, zastępcy, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie działalności Rady i Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
 3. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
 4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

 

§ 41

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona komisję rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

 

§ 42

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

3.3. Zarząd

§ 43

1.         Zarząd składa się z dwóch osób, Prezesa i jego zastępcy, wybranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2.         Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania
i organizowania pracy.

3.         Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

4.         Z członkami Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie powołania albo umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy .

5.         Odwołanie członka Zarządu uzasadnione pisemnie nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

6.         Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.            

§ 44

1- skreślony.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni,
a w szczególności:

    1/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków do Spółdzielni,

    2/ sporządzanie projektów planów gospodarczo-finansowych i innych planów działalności Spółdzielni,

    3/ prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów
i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

    4/ sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów,

    5/  zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

    6/ zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,

    7/ udzielanie pełnomocnictw,

    8/ opracowywanie projektów porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

    9/ ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni i wprowadzanie Regulaminów Pracy,

    10/ zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, budowę lokalu, ustanowienie na rzecz członka odrębnej własności lokalu, umów najmu lokali,

     11/ opracowanie projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,

    12/ ustalanie zaliczek na poczet opłat zależnych od Spółdzielni za używanie lokali.

§ 45

 1. Zarząd podejmuje kolegialnie uchwały na odbywanych okresowo posiedzeniach.
 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
 3. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb obradowania
  i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.


§ 46

1.       Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

2.       Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3.       Oświadczenia skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

 

 

IV. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 47

1.                 Od uchwał podjętych w sprawie między członkiem a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

2.                 Od uchwał podjętych przez Zarząd  członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania  do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. 

3.                 Zarząd jest zobowiązany podać uzasadnienie i pouczenie członka o prawie odwołania do Rady Nadzorczej.

4.                 Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 90 dni do dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

5.                 Od uchwały Rady Nadzorczej  podjętej w I instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeśli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania.

6.                 Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia

7.                 Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym
i w postępowaniu sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
V. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI.

 

 5.1. Zasady ogólne

§ 48

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, w interesie swoich członków na zasadach rachunku ekonomicznego. Działalność Spółdzielni prowadzona jest
w oparciu o roczne plany gospodarczo-finansowe oraz przepisy prawa spółdzielczego.

§ 49

1.        Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnianiu korzyści członkom Spółdzielni.

2.        Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, a przychodami z opłat, o których mowa
w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

3.        Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.

4.        Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

5.        Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej
i kulturalnej.

6.        Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.


§ 50

 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 3. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w siedzibie Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z tymi sprawozdaniami. 
 4. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

a) ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów,

c)     ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; ewidencja wpływów
i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

§ 51

 1.  Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:

1)      fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich i innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

2)      fundusz zasobowy, powstający z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków i innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

3)      fundusz wkładów mieszkaniowych, powstający z wnoszonych przez członków wkładów mieszkaniowych,

4)      fundusz wkładów budowlanych, powstający z wnoszonych przez członków wkładów budowlanych,

5)      fundusz aktualizacji aktywów i pasywów

2. Ponadto Spółdzielnia tworzy:

1) Fundusz na remonty

a) ogólny

b) nieruchomości

          2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

§ 52

Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz – z funduszu udziałowego i w następnej kolejności
z funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych i pozostałych funduszy.

 

 5.3. Opłaty za używanie lokali.

§ 53

1.       Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

2.       Skreślony.

3.       Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć
w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie
z postanowieniami statutu.

4.       Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

5.       Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć
w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

6.       Członkowie Spółdzielni uczestniczą również w kosztach związanych
z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

7.       Właściciele lokali nie będący członkami oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

8.       Wydatki, o których mowa wyżej obejmują w szczególności: koszty eksploatacji, koszty c.o., dostawy wody, koszty obsługi dźwigów osobowych, koszty działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej, odpisy na fundusz remontowy oraz koszty zarządzania nieruchomościami przypadające na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

9.       Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania wysokości opłat za lokale uchwala Rada Nadzorcza Spółdzielni.

§ 54

1.       Za terminowe uiszczanie opłat za używanie lokali solidarnie z członkami Spółdzielni oraz z właścicielami nie będącymi członkami Spółdzielni odpowiadają osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące.

2.       Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 1, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania
z lokalu.

§ 55

1.       Opłaty, o których mowa w par. 53, wnosi się co miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca.

2.       Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi lokalu do dyspozycji a ustaje z dniem wydania lokalu do dyspozycji Spółdzielni.

3.       Za opóźnienie w zapłacie należności na rzecz spółdzielni będą naliczane odsetki maksymalne w wysokości półtora krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

4.       Koszty pisemnych wezwań do zapłaty kierowane do dłużników ponosi dłużnik. Za pisemne wezwanie nalicza się opłaty w kwocie ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 56

1.       Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka Spółdzielni oraz właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni przedstawić kalkulację wysokości opłat.

2.       O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości stałych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić, co najmniej na 14 dni przez upływem terminu do wnoszenia opłat ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

3.       Członkowie Spółdzielni oraz właściciele nie będący członkami Spółdzielni, mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty
w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

§ 57

1.       Zasady używania lokali oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

2.       Obowiązki członków i Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale określa regulamin  uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

VI. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 58

Do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni:

1.      ustanawiać na rzecz osób  ubiegających się  o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność spółdzielni

2.      ustanawiać na rzecz osób ubiegających się o ustanowienie odrębnej własności, prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym
w budynkach stanowiących własność Spółdzielni  

3.      wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe
w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, garaże lub miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych.

 6.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali.

§ 59

1.      Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 r. przydziały lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mają moc umowy między członkiem a Spółdzielnią o ustanowieniu tego prawa.

2.       Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.

3.       Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4.       Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

5.       Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

6.       Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni - osoby prawnej.

7.       Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

8.       Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.


§ 60

1.       Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w statucie.

2.       W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art.4 ust 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłata opłat
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeśli wniesiono apelację- przed sądem drugiej instancji członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.

3.       W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

4.       Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1¹ i ust.1² ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych
stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa.

5.       Skreślony.

§ 61

1.       W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni i w lokalach administracji oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

2.       Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:

1/ osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku
o którym mowa w art.16¹ ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

2/ osoba, o której mowa w art. 15 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

3.       Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 62

1.       W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

2.       Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

3.       Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 1, jest opróżnienie lokalu.

§ 63

1.       Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

A/ spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem lit. B.

B/ spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków;

C/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.       Skreślono.

3.       Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 64

1.       Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego małżonkowie których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.       Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 65

1.      Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada drugiemu małżonkowi.

2.      Skreślony.

3.      Skreślony.

§ 66

1.      W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim. Umowy zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

2.      Skreślony.

3.      Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie
w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 67

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

 

 

6.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 68

1.       Skreślony.

2.       Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych członków rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia.

3.       Skreślony.

§ 69

1.      Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2.      Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

3.      Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

4.      Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

§ 70

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.                                                          § 71

1.      Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobiercy lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

2.      W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 72

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 11 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie
z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 73

1.      W wypadku, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

2.      Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust.1, Spółdzielnia powinna zbyć
w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.
 Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w par 74 ust 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

3.      Na pisemne żądanie członka, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

1)        spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych
z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;

2)       spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 11 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych;

3)       uregulować opłaty z tytułu przygotowania do przeniesienia praw w odrębną własność za zaświadczenie ze Starostwa o samodzielności lokalu, za sporządzenie operatu mieszkaniowego, wypis z rejestru gruntów. Z datą obowiązującą od 01.08.2007r.

4.      Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 3, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

5.      Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 74

Skreślony.

 

6.4. Odrębna własność lokalu.

§ 75

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu,
a ponadto powinna zawierać:

1)      zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową - określonych w umowie.

2)      określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)      określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4)      określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5)      określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

2.Skreślony.

3.Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

 

 

§ 76

1.      Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 18 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych powstaje ekspektatywa własności. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesiona częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

 

2.      Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część. 

 

3.      Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta
w formie aktu notarialnego.

§ 77

1.      Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę, o której mowa w art. 18 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub Spółdzielnię.

2.      Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w art. 18 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w  art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych
w ramach wspólnego realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

3.      Wypowiedzenie może nastąpić na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 78

1.      Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w art. 18 ust.1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, albo nabywcy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie- w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

2.      Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się
o ustanowienie takiego prawa.

§ 79

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 80

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 81

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

 

 6.5. Wynajem lokali.

§ 82

Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu,
w tym garaże, znajdujące się w budynkach w tym celu wybudowanych lub nabytych przez Spółdzielnię. Spółdzielnia może wynajmować lokale także w innych budynkach, jeżeli nie może ustanowić do nich spółdzielczego lokatorskiego lub prawa odrębnej własności, ze względu na cechy techniczno - użytkowe tych lokali lub brak na nie popytu.

§ 83

1.       Spółdzielnia może wynajmować lokale członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni.

2.       Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.

3.       Prawa i obowiązki stron umowy najmu, wysokość czynszu i innych opłat, czas trwania najmu i jego przedmiot, określa umowa zawierana z Najemca przez Zarząd Spółdzielni.

4.       Do umowy najmu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

VII.  Zamiana lokali.

§ 84

Skreślono

§ 85

Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

§ 86

1.      Zamiana spółdzielczych lokali może występować w następujących formach:

                        1) zamiana cywilna,

                        2) zamiana spółdzielcza.

2.      Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§ 87

1.      Zamiana spółdzielcza dokonywana w ramach Spółdzielni między jej członkami lub między członkiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu uzależniona jest od zgody Zarządu pod względem formalnym
i merytorycznym.

2.      Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, między sobą oraz osobami zajmującymi lokale i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.

§ 88

Paragraf pominięto – w związku ze skreśleniem dotychczasowego paragrafu 142 i nie wprowadzeniem nowego brzmienia paragrafu 88.

§ 89

Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą mieszkań oraz przy określeniu zobowiązań finansowych z tego tytułu stosuje się odpowiednio postanowienia statutu o wnoszeniu i zwrocie wkładów.

 

 

VIII. PRZEPISY  PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWE


§ 90

Spółdzielnia prowadzi ewidencję wniosków o zamianę mieszkań i udostępnia ją osobom zainteresowanym

§ 91

§ 32 ust. 5 obowiązuje od dnia 01.08.2007r.