STATUT

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MORENA”

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

I.                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), zwaną dalej: ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niniejszego statutu.

§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „MORENA”, zwana dalej ,,Spółdzielnią”.

 

§ 2

1.      Siedzibą Spółdzielni jest Kostrzyn nad Odrą.

2.      Spółdzielnia działa na terenie całego kraju.

3.      Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

 

§ 3

1.      Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych a także lokali o innym przeznaczeniu.

2.      Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych.

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności
w garażach wielostanowiskowych.

3) budowanie lub nabywanie budynków w celu  wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych  budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

3.      Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:

1)  zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub jej członków,

2) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,

3) kupno, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4) wynajem nieruchomości na własny rachunek,

5) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,

 

§ 4

1.   Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą  związaną z realizacją celu określonego w § 3 ust.1, a w szczególności:

1) działalność handlową i usługową,

2)  działalność inwestycyjną,

3) konserwacja, remonty urządzeń i instalacji,

4) produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

 

§ 5

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

                            

 

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

2.1. Członkostwo w Spółdzielni

§ 6

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną  zdolność do czynności prawnych nie mogą być członkami organów Spółdzielni.
W Walnym Zgromadzeniu biorą one udział przez swoich przedstawicieli ustawowych.

2.         Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże nie może jej przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

3. Członkowi Spółdzielni może przysługiwać:

l  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

l  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego

l  prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub lokalu użytkowego (garażu)

l  najem lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

4.      Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu
z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

5.      Osoba fizyczna lub prawna może być przyjęta w poczet członków, jeżeli złoży pisemną deklarację przystąpienia do Spółdzielni i spełnia jeden z następujących warunków:

a)      ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (osoba fizyczna) albo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

b)     ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub wkładu budowlanego wraz ze związanymi z nim uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy,

c)      małżonek jej jest członkiem Spółdzielni,

d)     przedłożyła prawomocny wyrok rozwodowy lub stwierdzający unieważnienie małżeństwa, a od uprawomocnienia się orzeczenia nie upłynęło więcej niż jeden rok,

e)      uzyskała odrębną własność lokalu obejmowanego w drodze przetargu,

f)       ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego bądź garażu wraz ze związanymi z nim uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu lub umowy.

g)      jest małżonkiem, dzieckiem, lub inną osobą, bliską byłego członka Spółdzielni, wspólnie z nim zamieszkującą, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych statutem,

6.      Spółdzielnia może odmówić przyjęcia w poczet członków osób nie spełniających wymogów statutu.

§ 7

1)       Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności
w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, PESEL i NIP, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż  miejsce zamieszkania, liczbę zadeklarowanych udziałów, imiona rodziców, w odniesieniu do osób prawnych -  nazwę, siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal  ubiega się.  Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.

2)       Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni.

3)       Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych
z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.

4)       Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 6.

5)       Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.

6)       W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Decyzja Rady Nadzorczej o odmowie przyjęcia w poczet członków jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 8

1.       Umowy określające kolejność przydziału mieszkania zawarte z członkami  na podstawie dotychczas obowiązującego statutu zachowują moc.

2.       Zmiany warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej, kategorii (wielkości) mieszkania, jakie członek chce uzyskać, zaistniałe po zawarciu umowy określającej kolejność przydziału nie mogą powodować zmiany jej numeru.

3.       Z osobą przyjętą w poczet członków na podstawie roszczenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia zawiera umowę zachowując numer umowy zawartej z byłym członkiem.

4.       Z osobą, której w wyniku podziału majątku wspólnego przypadła ekspektatywa ustanowienia prawa do lokalu, Spółdzielnia, po przyjęciu tej osoby w poczet członków, zawiera umowę nadając jej numer odpowiadający numerowi umowy zawartej z małżonkiem, który tę ekspektatywę utracił.

§ 9

1.      Przed przyjęciem w poczet członków na podstawie § 6 ust. 5 pkt a i f, niniejszego statutu Spółdzielnia zawiera umowy określające warunki gromadzenia wkładów mieszkaniowych lub budowlanych względnie zaliczki na te wkłady.

2.      Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie dotychczasowych umów określających kolejność przydziału, według  numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia do

Spółdzielni.

3.      W kolejności ustalonej zgodnie z treścią pkt 2 członek ma prawo uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię, pod warunkiem, że w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie podpisze umowę o ustanowienie tego prawa.

4.      W kolejności ustalonej zgodnie z treścią pkt 2 członek ma prawo ubiegania się o ustanowienie na jego rzecz prawa do lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, pod warunkiem podpisania umowy o budowę lokalu w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie.

5.      O możliwości i terminie zawarcia umów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 członek jest zawiadamiany na piśmie.

6.      Po bezskutecznym wyczerpaniu trybu przyznania prawa do lokalu członkom oczekującym określonego w pkt 3 i pkt 4, Spółdzielnia oferuje te prawa do lokali innym osobom spoza Spółdzielni. Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje w kolejności według daty złożenia wniosków.

 

2. 2. Prawa członków

§ 10

1.      Członkowi Spółdzielni przysługuje w szczególności:

1)      czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,

2)      prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością;

3)      prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia  i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw,

4)      prawo do przeglądania w siedzibie Spółdzielni rejestru członków.

5)      prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w  sprawach wynikających ze stosunku członkostwa w sposób i w terminach określonych w statucie,

6)      prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich

 

wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,

7)      prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu, do którego przysługuje mu lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu po spełnieniu wszelkich wymogów określonych ustawą i statutem;

8)      prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

2.      Członkowi przysługują również inne prawa przewidziane w ustawach lub w niniejszym statucie.

 

2.3. Obowiązki członków

§ 11

Członek jest obowiązany:

1)      przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów.

2)      współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem efektywności jej działania,

3)      wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

4)      wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany chyba, że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,

5)      uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany w wypadku modernizacji budynku, w którym członkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,

6)      uiszczać terminowo wszelkie opłaty określone w ustawie i niniejszym statucie.

7)      uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

8)      zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

9)      skreślono

10)  zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,

11)  uzyskać zgodę Spółdzielni na zmianę sposobu korzystania z lokalu, przeznaczenia lokalu lub jego części

12)  przestrzegać Regulaminu Porządku Domowego,

13)  dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,

14)  niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

15)  udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,

16)  udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

17)  udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,

18)  pisemnie powiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu

19)  przestrzegać innych obowiązków określonych w ustawie lub statucie

20)nie ujawniać i nie przekazywać poufnych informacji i faktów osobom trzecim, o których  dowiedzą się od pracowników spółdzielni, za wyjątkiem tych które są powszechnie znane lub podane do publicznej wiadomości

 

 2.4. Ustanie członkostwa

§ 12

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1/ wystąpienia członka,

            2/ wykluczenia członka,

            3/ wykreślenia członka z rejestru członków,

            4/ śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania,

5/wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Spółdzielni, o której mowa w art. 11 ust. 11 i 12 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 13

1.        Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

2.        Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następnego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.

3.        Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 14

1.      Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa jego dalsze pozostawanie
w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub z dobrymi obyczajami.

2. Przyczynę wykluczenia może stanowić w szczególności:

a)      świadome działanie na szkodę Spółdzielni,

b)      uporczywe uchylanie się od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, w szczególności nie wnoszenia opłat z tytułu użytkowania lokalu,

c)      uporczywe naruszanie postanowień statutu lub regulaminów Spółdzielni, wydanych na podstawie statutu,

d)     rażące naruszanie zasad współżycia społecznego,

e)      niewłaściwe korzystanie z lokalu, w szczególności dewastowanie lokalu,

f)       uporczywe zakłócanie spokoju  użytkownikom innych lokali,

g)      uporczywe naruszanie porządku w miejscu zamieszkania,

h)      świadome wprowadzanie Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień,

i)        świadome szkodzenie Spółdzielni lub działanie wbrew jej interesom, w szczególności przez wykorzystywanie dokumentów, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych w sposób mogący narazić Spółdzielnię na powstanie szkody.

§ 15

1.      Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

2.      Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1)      nie wpłacił udziału i wpisowego w terminie określonym statutem,

2)      utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy, którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,

3)      zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył wypowiedzenia z członkostwa w spółdzielni,

4)      utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wskutek uchwały Spółdzielni, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,

5)      utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,

6)      zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył wypowiedzenia z członkostwa w spółdzielni,

7)      w wyniku orzeczenia sądowego,

8)      przebywa na stałe w zakładzie zamkniętym,

9)      oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu nie wykonuje swoich obowiązków,

10)  zalega z zapłatą należności za używanie lokalu lub innych tytułów za co najmniej sześć okresów płatności,

11)  wykreślenie może również nastąpić w przypadku zakłócania spokoju i porządku przez członka lub osoby wspólnie z członkiem zamieszkałe lub użytkujące jego lokal.

§ 16

1.       Uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka z rejestru oraz wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w trybie art. 11 ust. 11 i 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podejmuje Rada Nadzorcza.

2.       Rada Nadzorcza ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka Spółdzielni.

3.       Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być doręczone członkowi pod wskazany przez niego w deklaracji członkowskiej adres za pokwitowaniem odbioru co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie powinno zawierać informację o prawie obecności członka na posiedzeniu oraz wskazanie stawianych członkowi zarzutów. Jeśli członek prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie Rada Nadzorcza  może podjąć uchwałę także podczas jego nieobecności.

4.       O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków albo wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 11 i 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Rada Nadzorcza zawiadamia osobę, której uchwała dotyczy na piśmie (za pokwitowaniem odbioru) w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, iż zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia, wykreślenia albo wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 11 i 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

5.       Wykluczenie lub wykreślenie członka z rejestru członków albo wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego staje się skuteczne
z chwilą:

a) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia,

b)  bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały R.N.,

c) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,

d) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

 

§ 17

1. Członek wykluczony lub wykreślony z rejestru członków ma prawo:

a)          odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i uczestniczyć w całości obrad  Walnego Zgromadzenia  popierając swoje odwołanie lub

b)          zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. Przepis art. 42 Prawa spółdzielczego stosuje się odpowiednio.
 

2.       W przypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków, członek spółdzielni musi być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia pisemnie pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo być obecnym na obradach podczas rozpatrywania jego odwołania i je popierać. Jeśli prawidłowo powiadomiony o terminie obrad członek na obrady nie przybędzie – Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału.

O uchwale Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadamia członka na piśmie w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały z uzasadnieniem oraz informacje o sposobie i terminie zaskarżenia uchwały do sądu.

§ 18

Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpił zgon. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni skreśla się
z rejestru członków ze skutkiem od dnia ustania jej osobowości prawnej.

 

 

 

 

2.5.   Wpisowe, udziały

§ 19

1.      Wpisowe członka wynosi 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a udział 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu przyjęcia w poczet członków.

2.      Członkowie Spółdzielni zobowiązani są wnieść do Spółdzielni następującą ilość udziałów w przypadku ubiegania się o lokal:

            1/ mieszkalny - co najmniej 1 udział,

            2/ garaż – co najmniej 3 udziały,

            3/ lokal użytkowy w budynku wielorodzinnym – co najmniej 5 udziałów,

      4/ lokal użytkowy w budynku wolnostojącym – co najmniej 10 udziałów.

Udziały nie podlegają kumulacji i są liczone odrębnie dla każdego prawa.

3.      Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany płacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków.

4.      Wpisowe nie podlega zwrotowi.

5.      Zwrot wpłat za udziały następuje w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem pod warunkiem, że udziały nie zostały przeznaczone do pokrycia strat.

6.      Nie ulega zmianie wysokość udziału, gdy spółdzielcze prawo do lokalu po śmierci członka przypadło jego małżonkowi lub dzieciom.

7.      Nie ulegają zmianie wysokości wpisowego i udziałów w stosunku do członków, którzy dokonali wpłat przed dniem uchwalenia niniejszego statutu.

 

III. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 20

1.      Organami Spółdzielni są:

     1/ Walne Zgromadzenie

     2/ Rada Nadzorcza,

     3/ Zarząd,

2.      Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ustępie 1 pkt. 2,3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

3.      Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

4.      Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy nie jest możliwe obsadzenie wszystkich mandatów wskutek otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów, nie przeprowadza się następnej tury głosowania. Wybór na nie obsadzone mandaty następuje w drodze losowania spośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów. Losowanie przeprowadza Prezydium ostatniej części zebrania.

5.      Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

 

3.1Walne Zgromadzenie.

§ 21

1.      Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2.      Liczba członków Spółdzielni przekracza 500 osób, dlatego też Walne Zgromadzenie  zostaje podzielone na części.

3.      Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia. Powyższe zasady powinny być ustalone do końca lutego danego roku kalendarzowego. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie ustali powyższych zasad w określonym terminie obowiązują zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustalone w roku poprzednim.

4.       Poszczególne części  Walnego Zgromadzenia nie mogą przekraczać liczby 600

 

 członków  i nie mogą być mniejsze niż 350 członków.

5.      Kryterium przynależności do poszczególnych części  Walnego Zgromadzenia stanowi:

a) miejsce zamieszkania członków Spółdzielni (osób fizycznych) lub miejsce siedziby (osoby prawne), którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,

b) położenie lokali użytkowych bądź garaży, należących do członków Spółdzielni,  którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych lub garaży,

§ 22

1.       Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

2.       Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych i członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, a członkowie będący osobami prawnymi – przez ustanowionych w tym celu swych pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.

3.       Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów

4.       W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
i przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Członkowie zarządu, jeżeli nie są członkami Spółdzielni, uczestniczą
w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

5.       Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.           uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2.           rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

3.           rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni, oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4.           podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

5.           podejmowanie uchwał w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

6.           podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także połączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

7.           rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,

8.           uchwalanie zmian Statutu,

9.           podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do Związku Rewizyjnego lub innych Organizacji Spółdzielczych, a także wystąpienia z nich,

10.       wybór delegatów na zjazd związku, organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona,

11.       uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

12.       wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

13.       podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych występowania z nich, w tym także nabycia, zbycia udziałów (akcji) tych organizacji.

14.       uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,

15.       podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

§ 24

1.       Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2.       Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

1)      Rady Nadzorczej;

2)      przynajmniej jednej dziesiątej członków.

3.       Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

4.       W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

§ 25

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

§ 26

1.       Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w  § 25 statutu .

2.       Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

3.       Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana
w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości są podejmowane przez Walne Zgromadzenie bez względu na ilość uczestniczących w nim członków spółdzielni.

4.       Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

5.       Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 4, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

6.       Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

7.       Członkowie mają prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

8.       Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni

§ 27

1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

2.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków organów. Jednakże na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w przedmiocie innych projektów uchwał.

§ 28

1.       Uchwały  Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2.       Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3.       Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4.       Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

5.       Jeżeli Zarząd wytacza powództwo Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

6.       Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały  bądź uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

 

§ 29

1.      Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2.      Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie, co najmniej: Przewodniczący, sekretarz, i dwóch asesorów. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.      Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 30

1.      Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i sekretarz.

2.      Protokóły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.

3.      Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

 

3.2. Rada Nadzorcza.

§ 31

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 32

1.      Rada Nadzorcza składa się z pięciu - siedmiu członków wybranych spośród członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym .

2.      W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

3.      W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą również wchodzić osoby będące pełnomocnikami Zarządu Spółdzielni oraz osoby pozostające
z członkami Zarządu Spółdzielni bądź kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.

4.      Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

5.      Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu , bez względu na ilość posiedzeń w kwocie równej:

-          Przewodniczący R.N. – 75%

-          Członkowie Prezydium R.N. – 45%

-          Pozostali Członkowie R.N. – 35%

minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2002 Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

 

§ 33

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 34

1.      Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

2.      Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1)      odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,

2)      zrzeczenia się mandatu,

3)      ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 35

W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż minimalna liczba określona w § 32 na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady Nadzorczej – nowego członka Rady Nadzorczej.

§ 36

1.       Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

2.       W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.

3.       Pominięto.

4.       Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Morena”.

5.       W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.

6.       Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 37

1.      Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1)      uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2)      nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b)dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich.

c)przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości, przejmowania do zarządzania nieruchomości nie stanowiących własności Spółdzielni oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,

5)      zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6)      rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7)      składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarcza dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.

9)      uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz komisji Rady Nadzorczej.

10)   wybór i odwołanie członków Zarządu,

11)   podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

12)   podejmowanie uchwał w sprawie badania sprawozdania finansowego przez   biegłego rewidenta,

13)   upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań w zakresie najwyższej sumy zobowiązań, określonej przez Walne Zgromadzenie,

14)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa

15)   uchwalanie regulaminów niezbędnych dla funkcjonowania Spółdzielni,

16)  P odejmowanie uchwał w sprawie ustalania opłat zależnych od Spółdzielni za używanie lokali.

2.      Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3.      Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 38

1.      Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.

2.      Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

3.      Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 39

W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, oraz przedstawiciele Związku Rewizyjnego lub organizacji, do których Spółdzielnia należy.

§ 40

1.      Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej w skład, którego wchodzą: Przewodniczący, zastępcy, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.

2.      Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie działalności Rady i Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

3.      Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.

4.      Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

 

§ 41

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona komisję rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

§ 42

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

3.3. Zarząd

§ 43

1.         Zarząd składa się z dwóch osób, Prezesa i jego zastępcy, wybranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2.         Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania i organizowania pracy.

3.         Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

4.         Z członkami Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie powołania albo umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy .

5.         Odwołanie członka Zarządu uzasadnione pisemnie nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

6.         Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

                            

§ 44

1- skreślony.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

    1/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków do Spółdzielni,

    2/ sporządzanie projektów planów gospodarczo-finansowych i innych planów działalności Spółdzielni,

    3/ prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

    4/ sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów,

    5/  zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

    6/ zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,

    7/ udzielanie pełnomocnictw,

    8/ opracowywanie projektów porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

    9/ ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni i wprowadzanie Regulaminów Pracy,

    10/ zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, budowę lokalu, ustanowienie na rzecz członka odrębnej własności lokalu, umów najmu lokali,

     11/ opracowanie projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,

    12/ ustalanie zaliczek na poczet opłat zależnych od Spółdzielni za używanie lokali.

§ 45

1.      Zarząd podejmuje kolegialnie uchwały na odbywanych okresowo posiedzeniach.

2.      W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

3.      Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 46

1.       Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

2.       Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3.       Oświadczenia skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

 

 

IV. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 47

1.       Postępowaniem wewnątrzspółdzielczym objęte są sprawy wynikające ze stosunku członkostwa.

2.       Wnioski członków Spółdzielni skierowane do Zarządu, jeżeli statut lub regulaminy nie stanowią inaczej, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 1 miesiąca. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie.

3.       W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd jest obowiązany podać pisemne uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.

4.       Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa w terminie określonym w  § 7 pkt 6 statutu i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

5.       Od uchwały Rady Nadzorczej, która zapadła wskutek odwołania członka od uchwały Zarządu, odwołanie do Walnego Zgromadzenia nie przysługuje.

6.       W indywidualnych sprawach członków od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.

7.       Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym  Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.

8.       Uchwała  Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

9.       Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

10.   Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił opóźnienie szczególnymi okolicznościami.

11.   W przypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

12.   Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ogranicza go w dochodzeniu swych praw na drodze postępowania sądowego.
W razie wystąpienia na drogę sądową o to samo roszczenie, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI.

 

 5.1. Zasady ogólne

§ 48

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, w interesie swoich członków na zasadach rachunku ekonomicznego. Działalność Spółdzielni prowadzona jest
w oparciu o roczne plany gospodarczo-finansowe oraz przepisy prawa spółdzielczego.

§ 49

1.        Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnianiu korzyści członkom Spółdzielni.

2.        Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

3.        Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.

4.        Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

5.        Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej
i kulturalnej.

6.        Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

§ 50

1.      Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.      Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3.      Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w siedzibie Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z tymi sprawozdaniami. 

4.      Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

a) ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów,

c)         ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

 

§ 51

1.       Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:

1)      fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich i innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

2)      fundusz zasobowy, powstający z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków i innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

3)      fundusz wkładów mieszkaniowych, powstający z wnoszonych przez członków wkładów mieszkaniowych,

4)      fundusz wkładów budowlanych, powstający z wnoszonych przez członków wkładów budowlanych,

5)      fundusz aktualizacji aktywów i pasywów

2. Ponadto Spółdzielnia tworzy:

1) Fundusz na remonty

a) ogólny

b) nieruchomości

          2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

§ 52

Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz – z funduszu udziałowego i w następnej kolejności
z funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych i pozostałych funduszy.

 

 5.3. Opłaty za używanie lokali.

§ 53

1.       Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

2.       Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

3.       Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

4.       Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

5.       Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

6.       Członkowie Spółdzielni uczestniczą również w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

7.       Właściciele lokali nie będący członkami oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

8.       Wydatki, o których mowa wyżej obejmują w szczególności: koszty eksploatacji, koszty c.o., dostawy wody, koszty obsługi dźwigów osobowych, koszty działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej, odpisy na fundusz remontowy oraz koszty zarządzania nieruchomościami przypadające na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

9.       Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale uchwala Rada Nadzorcza Spółdzielni.

§ 54

1.       Za opłaty, o których mowa w par. 53 ust. 1-2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni lub osobami nie będącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu,a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

2.       Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 1, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania
z lokalu.

§ 55

1.       Opłaty, o których mowa w par. 53, wnosi się co miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca.

2.       Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi lokalu do dyspozycji a ustaje z dniem wydania lokalu do dyspozycji Spółdzielni.

3.       Za opóźnienie w zapłacie należności na rzecz spółdzielni będą naliczane odsetki maksymalne w wysokości półtora krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

4.       Koszty pisemnych wezwań do zapłaty kierowane do dłużników ponosi dłużnik. Za pisemne wezwanie nalicza się opłaty w kwocie ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 56

1.       Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

2.       O zmianie wysokości opłat spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości stałych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić, co najmniej na 14 dni przez upływem terminu do wnoszenia opłat ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

3.       Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele nie będący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

§ 57

1.       Zasady używania lokali oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

2.       Obowiązki członków i Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale określa regulamin  uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

VI. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 58

Do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni:

1.      ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

2.      ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności
w garażu wielostanowiskowym.

3.      wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe
w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, garaże lub miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych.

 6.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali.

§ 59

1.      Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 r. przydziały lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mają moc umowy między członkiem a Spółdzielnią o ustanowieniu tego prawa.

2.       Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.

3.       Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4.       Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

5.       Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

6.       Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni - osoby prawnej.

7.       Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

8.       Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§ 60

1.       Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w statucie. W wypadku, gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

2.       Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

A/ jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

B/ jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za 6 miesięcy.

3.       W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2, wobec jednego albo obojga małżonków.

4.       Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze
o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni.

 

5.       Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 i 3, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w spółdzielni.

§ 61

1.       W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni i w lokalach administracji oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

2.       Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu

3.       Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 62

1.       W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

2.       Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

3.       Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 1, jest opróżnienie lokalu.

§ 63

1.       Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

A/ spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem lit. B.

B/ spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków;

C/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.       Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

3.       Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 64

1.       Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

2.       Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 65

1.      Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeśli nie jest członkiem Spółdzielni powinien
w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka spółdzielni przysługuje roszczenie
o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

2.      Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

3.      Przepis ustępu 2 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 66

1.      W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 65, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym
z nich: dzieciom i innym osobom bliskim.

2.      W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności,
o których mowa w & 65 ust. 1 roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłym członkiem: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3.      Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie
w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 67

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

 

6.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 68

1.       Spółdzielnia nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali ani praw do miejsc postojowych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego Spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego.

2.       Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia.

3.       Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 69

1.      Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2.      Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

3.      Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

4.      Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

§ 70

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

§ 71

1.      Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobiercy lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

2.      W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 72

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 11 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie
z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 73

1.      W wypadku, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

2.      Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust.1, Spółdzielnia powinna zbyć
w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.
 Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w par 74 ust 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

3.      Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

1)        spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych
z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;

2)       spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 11 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych;

3)       uregulować opłaty z tytułu przygotowania do przeniesienia praw w odrębną własność za zaświadczenie ze Starostwa o samodzielności lokalu, za sporządzenie operatu mieszkaniowego, wypis z rejestru gruntów. Z datą obowiązującą od 01.08.2007r.

4.      Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

5.      Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 74

1.       W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

2.       Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3.       Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu.

 

6.4. Odrębna własność lokalu.

§ 75

1.      Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu,
a ponadto powinna zawierać:

1)      zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową - określonych w umowie.

2)      określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)      określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4)      określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5)      określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

2.       Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

3.       Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

 

§ 76

1.      Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w & 75 ust. 1, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2.      Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym, że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.

3.      Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 77

1.      Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

2.      Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w  art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnego realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

3.      Wypowiedzenie może nastąpić na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 78

1.      Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między członkiem a Spółdzielnią najpóźniej w terminie trzech miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie trzech miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

2.      Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się
o ustanowienie takiego prawa.

§ 79

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 80

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 81

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

 

 6.5. Wynajem lokali.

§ 82

Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu, w tym garaże, znajdujące się w budynkach w tym celu wybudowanych lub nabytych przez Spółdzielnię. Spółdzielnia może wynajmować lokale także w innych budynkach, jeżeli nie może ustanowić do nich spółdzielczego lokatorskiego lub prawa odrębnej własności, ze względu na cechy techniczno - użytkowe tych lokali lub brak na nie popytu.

§ 83

1.       Spółdzielnia może wynajmować lokale członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni.

2.       Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.

3.       Prawa i obowiązki stron umowy najmu, wysokość czynszu i innych opłat, czas trwania najmu i jego przedmiot, określa umowa zawierana z Najemca przez Zarząd Spółdzielni.

4.       Do umowy najmu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

VII.  Zamiana lokali.

§ 84

Skreślono

§ 85

Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

§ 86

1.      Zamiana spółdzielczych lokali może występować w następujących formach:

                        1) zamiana cywilna,

                        2) zamiana spółdzielcza.

2.      Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§ 87

1.      Zamiana spółdzielcza dokonywana w ramach Spółdzielni między jej członkami lub między członkiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu uzależniona jest od zgody Zarządu pod względem formalnym i merytorycznym.

2.      Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, między sobą oraz osobami zajmującymi lokale i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.

§ 88

Paragraf pominięto – w związku ze skreśleniem dotychczasowego paragrafu 142 i nie wprowadzeniem nowego brzmienia paragrafu 88.

§ 89

Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą mieszkań oraz przy określeniu zobowiązań finansowych z tego tytułu stosuje się odpowiednio postanowienia statutu o wnoszeniu i zwrocie wkładów.

 

 

VIII. PRZEPISY  PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWE


§ 90

Spółdzielnia prowadzi ewidencję wniosków o zamianę mieszkań i udostępnia ją osobom zainteresowanym

§ 91

§ 32 ust. 5 obowiązuje od dnia 01.08.2007r.